การตระหนักรู้ธรรมชาติภายในทำอย่างไรและมีลักษณะใดบ้าง

ภาพที่โดดเด่น การตระหนักรู้ธรรมชาติภายในทำอย่างไรและมีลักษณะใดบ้าง - การตระหนักรู้ธรรมชาติภายในทำอย่างไรและมีลักษณะใดบ้าง

การตระหนักรู้ คือ สภาวะของจิตใจที่เปี่ยมด้วยมุมความคิดเชิงบวก มีความเชื่อ ความรัก ความหวัง ความสุขสงบ และ ความไว้วางใจ
แรงกดดันและความยากลำบาก เป็นสภาวะที่มนุษย์เผชิญอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภายใน ความคิด การตัดสินใจ และ การแสดงออก บุคคลย่อมรู้ชัดถึงสภาวะในอารมณ์ความรู้สึก หากแต่สังคมปัจจุบันมีความเร่งรีบไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การฝึกหายใจตามธรรมชาติในห้องส่วนตัว เป็นกิจกรรมที่นิยมทำและง่ายที่สุด สมาธิโดยธรรมชาติจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดๆอยู่ อาจมีการใช้มโนภาพและเป็นการพิจารณาสิ่งนั้นๆครู่หนึ่ง หรือยาวนานกว่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคิด จิตใจ และการกระทำ ที่ระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งนั้นหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน

โพสต์รูปภาพ การตระหนักรู้ธรรมชาติภายในทำอย่างไรและมีลักษณะใดบ้าง - การตระหนักรู้ธรรมชาติภายในทำอย่างไรและมีลักษณะใดบ้าง

การอธิษฐานหรือการสวดท่อง ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กัน เช่นเดียวกับการร้องเพลงกล่อมเด็ก เมื่ออารมณ์ดีก็ย่อมมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและย่อมเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง การอธิษฐานจึงเกิดผลและนับเป็นสิธีการฝึกจิตใจสู่ภายนอกเช่น นักเรียนอนุบาล ที่จดจำและพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว หรือ โธมัส อัลวา เอดิสัน ที่ทดลองสร้างหลอดไฟฟ้าชิ้นแรกสำเร็จ จากการทดลองก่อนนี้ที่ล้มเหลวด้วยหลอดไฟฟ้า 1,000 ชิ้น

การตระหนักรู้ธรรมชาติของสภาวะอารมณ์และจิตใจ มีหลากหลายรูปแบบให้ฝึกฝน มีการท่องภาวนาคำ พระคำ หรือมนตร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไตร่ตรอง ขบคิด และวิเคราะห์ เป็นเชิงกระบวนการการเรียนรู้ วิจัย ประมวลผล และการศึกษาต่อยอด บ้างก็มีการสอนวิธีการไว้อย่างละเอียด

เหล่านี้เป็นที่เข้าใจว่า เป็นกระบวนการหยั่งรู้เป็นลำดับขั้น ฉะนั้นการตระหนักถึงสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะอยู่ในขอบเขตความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้น ๆ ยิ่งฝึกฝนและลงมือทำ ยิ่งทำให้เกิดผลลัพธ์และบริบทที่น่าพึงพอใจ ซึ่งมีคำสอนที่สร้างแรงบันดาลใจใน เวิร์ดเพรส เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

Leave a Comment