ประโยชน์ของการทำสมาธิ

ภาพหน้า ประโยชน์ของการทำสมาธิ - ประโยชน์ของการทำสมาธิ

คำว่า สมาธิ
มีคำจำกัดความหลากหลาย
แต่ความหมายและแนวทางการปฏิบัติที่จะให้ผลลัพธ์มีเพียงหนึ่งเดียว สมาธิมีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ทุกคน เพียงแค่ว่าแต่ละคนมีความสามารถนำมาใช้ได้มากแค่ไหน สมาริเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ดั่งเฉกเช่นสิ่งของ แต่สมาธิมีตัวตน

องค์ประกอบตัวตนของสมาธิและปัญญา
เราใช้ การได้ยิน การมองเห็น การได้สูดดมกลิ่น การสัมผัส และมาสิ้นสุดกระบวนการที่ความคิด องค์ประกอบเหล่านี้เป็นทางผ่านที่กลั่นกรองชี้วัดให้เกิดปัญญา เรื่องของกายกรรมและมโนกรรมนั้นทำงานสัมพันธ์กันเสมอ การรับรู้ถึงความสุขหรือความทุกข์ เป็นเรื่องของการปรุงแต่งมโนอุปโลกน์แทบทั้งสิ้น ถ้าเราต้องการดับให้พ้นจากความทุกข์ หรือ สุขอันล้นพ้น ต้องกลับมาจุดกึ่งกลางที่พอดีกับใจที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

กล่าวคือ เรื่องของสมาธิมีความสำคัญมาก
*ในทางโลก คนที่ให้ความสำคัญกับสติ จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะพื้นฐานการนำสติมาใช้ จะเป็นเหตุและผลที่มาของปัญญาของบุคคลนั้นอย่างเป็นธรรม มีการจัดเรียงทางความคิดและการกระทำให้สอดคล้องกันอย่างมีชั้นเชิงทางความคิด ซึ่งเป็นบันไดไปสู่การบูรณาการ หรือเรียกว่า การเกิดมรรคผลนิพพานนั่นเอง

*การมีสมาธิที่ดี คือเป็นผลลัพธ์ของความสุขแบบยั่งยืน

*ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ในทางธรรม
เรียกการเจริญสติว่าการปฏิบัติฝึกฝนจิตตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา เกิดความชำนาญ รู้เท่าทัน ไม่ว่าจะมีสุขหรือเกิดทุกข์ จิตใจตั้งรับและปรับให้เท่าทันกับสิ่งนั้น ดังคำที่ว่า ”ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ได้แบบทันท่วงที การฝึกปฏิบัตินี้เปรียบเสมือนกับนักกีฬาออกกำลังกายฝึกฝน ให้มีความแข็งแรงและทักษะความชำนาญ สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ